Privacyverklaring Voyar La Rue

1. Algemeen 


In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Voyar La Rue BV, Hoogoorddreef 73A, 1101 BB te Amsterdam met persoonsgegevens omgaat. Voor het beschikbaar stellen van Voyarlarue.com en zijn functies is het nodig dat wij enige persoonsgegevens verwerken. Ook als u producten bestelt worden gegevens verwerkt, die voor de aankoop en verzending van de goederen nodig zijn en die voor de uitvoering van de bestelling, voor zover nodig, worden doorgegeven aan de leverancier, die wij hiervoor de opdracht hebben gegeven. Verder worden adres- en bestelgegevens voor eigen marketingdoelen verzameld en verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke 


De verwerkingsverantwoordelijke is: Voyarlarue.com

 

3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen 


Over de doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens en de dienovereenkomstige rechtsgrondslagen kunt u in de volgende hoofdstukken lezen.

 

3.1. Log-gegevens 


Bij iedere toegang tot de pagina’s van Voyarlarue.com worden gebruikersgegevens door de internetbrowser overgedragen en opgeslagen in registratiebestanden, de zogenaamde logbestanden. De daarbij opgeslagen bestanden bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van de opvraging, naam van de opgevraagde pagina, het IP-adres, de referrer-URL (URL van waaruit u op de website bent gekomen), de overgedragen gegevens, de laadtijd en informatie over het product en de versie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van gebruik van onze pagina's gewist.

Deze gegevensreeksen van logbestanden worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en gebruikersvriendelijker vorm te geven, fouten sneller op te sporen en op te lossen en servercapaciteiten te beheren (zie ook het hoofdstuk Analysetools en internettechnologieën). Daarnaast worden de gegevens van logbestanden gebruikt voor het herkennen van, verdedigen tegen en vervolgen van aanvallen op ons aanbod.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de log-gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van ons aanbod en het beheer van onze servercapaciteiten, in de storingsvrije instandhouding van ons aanbod en de naleving van onze wettelijke plichten voor het waarborgen van IT-veiligheid.

3.2. Gegevensverwerking bij online winkelen 


Bovendien kunt u bij Voyarlarue.com onder verplichte betaling van de kosten modeartikelen en andere producten bestellen. Wij verwerken in dit verband persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, met name de uitvoering van uw bestelling, de levering van de waren, de controle van uw kredietwaardigheid, de uitvoering van de betaling en mogelijke garantiegevallen. Daarnaast verwerken wij voor deze doeleinden in hoofdzaak uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw geboortedatum, het adres waar uw bestelling en rekening naartoe wordt gestuurd, uw e-mailadres en in voorkomende gevallen uw wachtwoord en telefoonnummer.

Voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening worden uw persoonsgegevens slechts aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen wanneer dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening noodzakelijk is of u eerder toestemming hebt verleend. In het kader van de uitvoering van uw bestelling verkrijgen bijvoorbeeld door ons ingezette dienstverleners (bijv. logistiek- en transportondernemingen) de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verder gebruiken wij de bij de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening beschikbare gegevens ook om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen.

Voor zover wij gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening, is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst. Om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen, verwerken wij gegevens op basis van de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” (wij hebben een gerechtvaardigd belang in direct marketing ten opzichte van onze klanten, voor zover dit blijft binnen het kader van richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming en het mededingingsrecht).

3.3. Contact opnemen 


Bij Voyarlarue.com heeft u de mogelijkheid op meerdere manieren met ons in contact te treden. Per e-mail, per telefoon of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt alleen met het doel om met u in contact te treden en uw aanvraag te kunnen verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering resp. realisering van precontractuele maatregelen op verzoek van de persoon in kwestie.

3.4. Nieuwsbrief 


Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor het versturen van reclame per e-mail gebruikt. De hiervoor gegeven toestemming kunt u op ieder moment en zonder verdere kosten met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen door in de nieuwsbrief op de link 'uitschrijven van Nieuwsbrief' te klikken en daarna de aanwijzingen te volgen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw e-mailadres voor de verzending van een door u bestelde nieuwsbrief is de uitvoering van de overeenkomst.

3.5. Overige doelen 


Wij verwerken uw gegevens ook om onze rechten geldig te maken, uit te oefenen en te verdedigen; rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de handhaving van onze rechten.

4. Bewaarduur 


In principe bewaren wij uw gegevens zolang als dit voor het leveren van dit online aanbod nodig is, resp. zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben in het voor langere tijd opslaan daarvan (bijv. wij kunnen ook na vervulling van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden). Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog uitstaande opdrachten of om onze rechten en aanspraken te realiseren, alsmede gegevens die wij op grond van een wettelijke bewaartermijn nog langer moeten opslaan. In zoverre gegevens alleen niet gewist worden omdat er een bewaartermijn bestaat, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dat van ons vraagt.

5. Cookies 


Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer gewist van uw harde schijf (zgn. sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. een winkelwagenteller aanbieden, waarop u kunt aflezen hoeveel artikelen er zich op dat moment in uw winkelwagentje bevinden en hoe hoog de actuele inkoopwaarde is.

Andere cookies blijven in uw computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek te herkennen (zgn. duurzame ofwel sessie-overstijgende cookies). Vooral deze cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de webpagina krijgt gepresenteerd. Deze cookies worden na verkoop, na een termijn van een jaar automatisch gewist.

Onze cookies bevatten hiervoor o.a. de volgende informatie: Sessie ID, hash voor winkelwagentje, hash voor wensenlijst, herkomst van de gebruiker, geslacht van de bezochte categorieën, laatst bezochte pagina op Voyarlarue.com

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van informatie voor onze gebruikers over de cookies zijn de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang in een gebruikersvriendelijk en veilig ter beschikking stellen van Voyarlarue.com

Vanzelfsprekend kunt u uw browser zo instellen dat hij onze cookies niet op de hardware plaatst. De help-functie in de menulijst van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser ervan kunt weerhouden nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop kunt wijzen dat u een nieuwe cookie krijgt en ook hoe u alle al verkregen cookies kunt wissen en alle toekomstige kunt blokkeren.

Ga aub als volgt te werk:

In Internet Explorer:

 1. Selecteer in de menubalk “Extras” het item “Internet Opties”.

 2. Klik op de tab “Privacy”.

 3. Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone uitvoeren. Hier stelt u in of en welke cookies aanvaard of geweigerd moeten worden.

 4. Met “OK” bevestigt u deze instelling.

In Firefox:

 1. Selecteer op de menubalk het item Instellingen.

 2. Klik op “Privacy”.

 3. Selecteer in het dropdown menu de rubriek “Toepassen met Eigen Instellingen”.

 4. Nu kunt u instellen of cookies geaccepteerd moeten worden, hoe lang u deze cookies wilt behouden, uitzonderingen toevoegen en bepalen welke websites u altijd resp. nooit wilt toestaan cookies te gebruiken.

 5. Met “OK” bevestigt u uw instellingen.

In Google Chrome:

 1. Klik op het Chrome menu in de symboollijst van de browser.

 2. Selecteer nu “Instellingen”.

 3. Klik op “Geavanceerde instellingen tonen”.

 4. Klik onder “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”.

 5. Onder “Cookies” kunt u de volgende instellingen voor cookies uitvoeren:

  • Cookies wissen

  • Cookies standaard blokkeren

  • Cookies en gegevens van websites standaard na beëindiging van de browser wissen

  • Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toelaten

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

 1. Analysetools en Internettechnologieën 
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met de gezamenlijke analysetools en internettechnologieën is ons gerechtvaardigd belang in de analyse van activiteiten op de website en gebruikersgedrag resp. surfgedrag van de gebruiker van Voyarlarue.com, evenals ons belang en het belang van derden in de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses gerichte reclame.

 

 

6.1. Google Analytics 


Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die in uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website een zgn. IP-anonimisering geactiveerd; hierbij wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van herkomst via de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en verdere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende vormen van dienstverlening tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen en voorafgaand aan het opslaan ingekorte IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies middels een daarmee overeenkomende instelling van de software van uw browser verhinderen; wij wijzen er echter op dat u dan in voorkomende gevallen geen volledig gebruik zult kunnen maken van de functies van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door cookies bijeengebrachte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.2. Retargeting 


Deze website gebruikt retargeting technologieën, die door andere aanbieders worden geëxploiteerd. Door retargeting kunnen op websites van onze partners gebruikers met gerichte reclame worden benaderd, die al eerder interesse voor onze shop en onze producten hebben gehad. Uit studies blijkt dat de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses betrokken reclame voor de gebruiker interessanter is dan reclame die een dergelijk persoonlijk verband niet laat zien. De inpassing van reclamemiddelen vindt bij retargeting plaats op grond van een op cookies gebaseerde analyse van voorafgaand gebruikersgedrag. Natuurlijk worden ook hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen en net zo vanzelfsprekend vindt gebruik van de retargeting-technologie plaats met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Indien u niet instemt met de inzet van deze vorm van adverteren, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser cookies deactiveren en/of bestaande cookies wissen. Volg daarvoor aub. de onder nummer 9 gegeven instructies. Daarbij kunt u de op cookies gebaseerde analyse met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen door een opt-out cookie op uw eindapparatuur op te slaan conform de informatie die hierna volgt.

6.3. Meer internettechnologieën 


Op deze website wordt in het kader van meer internettechnologieën informatie over het surfgedrag van de websitebezoeker in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenaamde cookiebestanden in uw computer opgeslagen en maken het ons mogelijk in geanonimiseerde vorm het surfgedrag te analyseren. Bijvoorbeeld uit welke stad een websitebezoeker komt, welk type browser en besturingssysteem de websitebezoeker gebruikt en welke pagina's hij op internet heeft bezocht. In geen geval kunnen daarbij de ingewonnen gegevens gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden slechts gebruikt voor de verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen afgekort, zodat IP-adressen alleen in geanonymiseerde vorm verwerkt worden. Een ander gebruik of doorgeven aan derden vindt niet plaats.

U kunt hier in het algemeen het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens door de op deze website in te zetten analysedienst en retargeting-technologieën met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. Hierdoor wordt een opt-out cookie in uw eindapparatuur opgeslagen. Deze herroeping geldt zo lang u de cookie niet wist.

7. Social Plugins 

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met Social Plugins is de uitvoering van de overeenkomst, dan wel uw eventuele toestemming.

8. Betalingswijzen


Om u een optimale keuze aan betalingswijzen te kunnen aanbieden werken wij samen met onze partners van Ideal, Visa, MasterCard, American Express en AfterPay. Bij de keuze voor de betalingswijze op rekening via AfterPay. worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en e-mailadres) overgedragen aan AfterPay, die dan op grond van beproefde mathematisch-statistische procedures een passende schatting uitvoert. Het in de privacyverklaring van AfterPay beschreven gebruik van gegevens voor de risicobeoordeling (kredietwaardigheidsbeoordeling) bij het gebruik van een betalingswijze van AfterPay dient eveneens de beoordeling van de optimale keuze van de betalingswijzen. AfterPay - Arvato Finance B.V., KR Poststraat 90, 8441 ER te Heereveen. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de door u gekozen betalingswijzen is de uitvoering van de overeenkomst. 

9. Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte 


Persoonsgegevens worden niet verwerkt in jurisdicties buiten het toepassingsbereik van richtlijn 95/46/EG (Europese richtlijn inzake gegevensbescherming), resp. verordening 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming), voor zover het niet gaat om de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners of derde aanbieders, die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval waarborgen wij voorafgaand aan de doorgifte dat bij de ontvanger ofwel een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv.door een eigen certificering van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield, of de overeenkomst van de zogenaamde EU modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger), ofwel een afdoende toestemming van onze gebruiker.

10. Recht van toegang: U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

Recht op rectificatie en wissen van gegevens: U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of voor het realiseren van onze rechten en eisen nodig hebben, evenals gegevens, die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen langer moeten opslaan. Voor zover gegevens alleen niet gewist worden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

 

Beperking van de verwerking: U kunt van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

 

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Daarnaast heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

 

Bezwaar tegen direct marketing: U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden (“Bezwaar tegen reclame”). Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw bestelling. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de gegevens in kwestie voor geen andere doeleinden dan de uitvoering van uw bestelling meer gebruiken, verwerken of overdragen en de verzending van reclamemateriaal aan u staken.

 

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang”: Daarbij heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

 

Intrekking van de toestemming: Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.

 

Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten: U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is:

Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag Tel. :  088-1805 250 Fax :  088-1805 251

 

11. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 


Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan wij, via het e-mailadres webshop@voyarlarue.com, u graag ter beschikking.

Over ons
Over Voyar La Rue
Pers
Vacatures
Verkooppunten
Contact
Lookbook
Schrijf je in en ontvang 10% korting
Meld je nu aan voor de Voyar nieuwsbrief en ontvang 10%
korting op je eerste aankoop.
En blijf meteen op de hoogte van de laatste trends en aanbiedingen.
Volg ons
 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Pinterest - White Circle

© Copyright 2019 Voyar La Rue B.V. | Official online shop