Code of Conduct

 

Introductie
De normen en waarden binnen Voyar La Rue moeten herkenbaar zijn in de wijze waarop wij onze dienstverlening dagelijks uitvoeren, zowel extern naar onze klanten, partners en leveranciers als intern naar onze collega’s.

In de Code of Conduct wordt dit zorgvuldig beschreven en daarmee geven wij invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het management van Voyar La Rue onderschrijft de normen, waarden en gedragsregels zoals deze in de Code zijn vastgelegd en wil deze Code ook voorleven en wij verwachten van de medewerkers van Voyar La Rue dat zij hetzelfde doen.
 
1.Respect voor de diversiteit van medewerkers

Mensen verschillen in talenten, aanleg en karakter en juist deze verschillen zorgen voor een team waarin elke medewerker een constructieve bijdrage kan leveren aan de dienstverlening.
Voyar La Rue moedigt elke medewerker aan om zich te blijven ontwikkelen, als voorbeeld te dienen voor een ander en in de samenwerking altijd te streven naar een succesvolle werkrelatie. Daarnaast draagt Voyar La Rue zorg voor een goede leercultuur en een prettige sfeer van eerlijke en open communicatie en respect voor elkaar.

2.Gezondheid en veiligheid

Voyar La Rue streeft ernaar een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers, klanten, bezoekers, partners en leveranciers. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid na te leven.
 
3.Milieu

Voyar La Rue wil verantwoordelijk met het milieu omspringen. We streven er continue naar de schadelijke effecten van onze werkzaamheden op het milieu te minimaliseren met methoden die sociaal verantwoordelijk, wetenschappelijk onderbouwd en economisch verstandig zijn.
 
4.Verantwoordelijkheid voor naleving

Alle medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de gedragsnormen worden opgevolgd. Medewerkers dienen om uitleg te vragen wanneer een situatie niet duidelijk is en alle bekende en vermeende schendingen van de code (anoniem) te melden aan het management van Voyar La Rue.
 
5.Bijdragen aan mens en maatschappij
Voyar La Rue vindt het belangrijk bij te dragen aan de samenleving en moedigt medewerkers aan deel te nemen aan activiteiten die opbouwend zijn voor mens en maatschappij.
 
6.Kinderarbeid


Voyar La Rue zal kinderarbeid onder geen enkele voorwaarde accepteren. Een werknemer dient minimaal 15 jaar oud te zijn (of 14 jaar oud waar nationale wetgeving dat toelaat). Indien de nationale wetgeving van het betreffende land een hogere leeftijd voor deelname op de arbeidsmarkt vereist, dan zullen wij ons daarbij aansluiten.
Leveranciers en zakelijke relaties moeten noodzakelijke preventieve maatregelen nemen om zich ervan te verzekeren dat zij geen werknemers in dienst nemen met een leeftijd lager dan wettelijk toegestaan. Indien Voyar La Rue, ondanks deze voorwaarde, ontdekt dat er een kind werkt in een fabriek, dan verwachten en eisen wij dat het management van de fabriek de tewerkstelling van het kind onmiddellijk beëindigt en passende maatregelen neemt om een positieve verandering aan te brengen in de situatie van het kind.
 
7.Jonge werknemers
Alle wettelijke beperkingen op de tewerkstelling van personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar moeten gevolgd worden.
 
Personen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar zullen geen werkzaamheden uitvoeren waarvan het, door de aard van de werkzaamheden of omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, aannemelijk is dat het schadelijk is voor de gezondheid en veiligheid. Derhalve dienen de arbeidstijden van de werknemer de aanwezigheid op school niet te schaden.
 

8.Gedwongen arbeid
Wij accepteren geen enkele vorm van gedwongen arbeid, gevangenisarbeid of illegale arbeid bij de productie van goederen voor Voyar La Rue. Ook accepteren wij geen arbeid waarin fysiek en/of mentaal gestraft wordt.
 

9.Discriminatie

De rekrutering, het loonbeleid, de toegang tot trainingsprogramma’s, het promotiebeleid, het beleid inzake beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het pensioenbeleid en elk ander aspect betreffende de arbeidsrelatie zal zijn gebaseerd op het principe van gelijke kansen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, nationaliteit, sociale klasse, gebreken, zwangerschap, ziektes, handicaps of elke andere eigenschap of omstandigheid die zou kunnen leiden tot discriminatie.
 

10.Arbeidstijden

De arbeidstijden zullen voldoen aan hetgeen vastgesteld in de betreffende nationale wetgeving en de industriële standaarden. In geen geval zullen werknemers meer dan 48 uur werken op reguliere basis en werknemers zullen minimaal één vrije dag hebben in een periode van zeven dagen.
Overwerk kan niet verplicht worden gesteld en zal niet meer dan 12 uur per week betreffen. Daarnaast zal overwerk niet op reguliere basis plaatsvinden en zal het te allen tijde financieel worden gecompenseerd overeenkomstig hetgeen vastgelegd in (nationale) wetgeving.

 
11.Lonen          

Lonen en vergoedingen voor een standaard werkweek zullen in ieder geval voldoen aan de minimale wettelijke standaarden.
Inhoudingen op lonen als disciplinaire maatregel zullen niet worden toegestaan, noch zullen inhoudingen op lonen, die niet zijn voorzien in nationale wetgeving, worden toegestaan. Andere inhoudingen zullen nooit een dusdanig bedrag vormen, dat de werknemer minder dan het minimumloon ontvangt.
 
Werknemers zullen adequaat en duidelijk worden geïnformeerd over de specificaties van inkomen, waaronder de hoogte van het loon en de loonperiodes.


12.Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling
Leveranciers en zakelijke relaties zullen garanderen dat hun werknemers zich, zonder uitzondering, kunnen beroepen op de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling. Daarnaast moeten de werknemers lid kunnen worden van een vakbond.
Indien de vrijheid van vereniging en/of het recht op collectieve onderhandeling worden beperkt in de wet, dan zal de leverancier andere vormen van collectieve onderhandelingen en het lidmaatschap aan werknemersorganisaties niet belemmeren. Vertegenwoordigers van werknemers zullen worden beschermd tegen elke vorm van discriminatie en zullen vrij zijn om hun vertegenwoordigende werkzaamheden uit te voeren op hun werkplek. Werknemers zullen niet gestraft worden voor het uiten van hun meningen en wensen.
 

13.Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden
Overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de wet, zullen leveranciers en zakelijke relaties een veilige en hygiënische werkplek bieden aan hun werknemers, waaronder, maar niet beperkt tot het voorzien in licht op de werkplek, ventilatie, hygiëne, brandpreventie, veiligheidsmaatregelen, toegang tot drinkwater en toegang tot schone toiletfaciliteiten.
 
Leveranciers en zakelijke relaties zullen noodzakelijke maatregelen nemen ter preventie van ongelukken en letsel. Indien het risico op ongelukken en letsel is aan de uit te voeren werkzaamheden, zal dit risico worden geminimaliseerd door middel van het aanbieden van informatie en training aan de werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid.
 

14.Milieu

Leveranciers en zakelijke relaties zullen de milieuwetgeving van het land van productie naleven, voor zover van toepassing.
 

15.Handhaving


Voyar La Rue verwacht van haar leveranciers en zakelijke relaties dat zij hetgeen vastgelegd in deze Code of Conduct zullen respecteren en hun uiterste best zullen doen om onze standaarden na te leven. Deze Code of Conduct is enkel van kracht voor onze directe leveranciers, fabrikanten en zakelijke relaties. Echter, wij moedigen onze leveranciers, fabrikanten en zakelijke relaties aan om aan de overige schakels in het productieproces, zoals de toeleveranciers van de fabricaten, de labels, het katoen en andere componenten of grondstoffen, eisen op te leggen voor wat betreft sociale omstandigheden en het milieu.


16.Corrigerende maatregelen
Indien er een discrepantie tussen de vereisten in deze Code of Conduct en de daadwerkelijke praktijken en omstandigheden op een werkplek is waargenomen, dan zal Voyar La Rue de leverancier of de zakelijke relatie de mogelijkheid geven om een corrigerende actie voor te stellen en deze te implementeren. Indien de leverancier of zakelijke relatie het verzuimt om verbeteringen aan te brengen, dan zal dit de relatie met Voyar La Rue serieus beschadigen.
Indien de leverancier of zakelijke relatie niet wenst mee te werken of herhaaldelijk inbreuk maakt hetgeen vastgelegd in deze Code of Conduct of (lokale) wetgeving, dan kan dat de handelsrelatie met Voyar La Rue serieus beschadigen. Ook behoudt Voyar La Rue zich het recht voor om op elk moment de zakelijke relatie onmiddellijk te beëindigen en alle lopende orders te annuleren.

Newsletter

For the newsletter

Go
Join the VLR Family
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »